Vision

วิสัยทัศน์ / นโยบาย

บริษัท แทนทับ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ยึดถือนโยบายในการทําธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ดังนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นงานที่มีคุณภาพ คํานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า และมีมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของลูกค้าในการใช้งาน โดยทีมงานของเราไม่หยุดที่จะคิดค้นเทคโนโลยีและรูปแบบใหม่ๆ ในการพัฒนาคุณภาพควบคู่ไปกับการบริการ

สําหรับประเภทตัวถังรุ่นใหม่ๆที่คิดค้นขึ้นมานั้น บริษัทฯ ต้องทําการทดสอบจากการใช้งานจริงโดยบริษัทฯขนส่งในเครือ เพื่อปรับปรุงจุดด้อยของตัวถังที่ประกอบมานั้นจนเป็นที่แน่ใจแล้ว จึงจะเปิดรับประกอบตัวถังดังกล่าวสู่ตลาดต่อไป

Follow us